Geometria analityczna

Łukasz Jarosiński, 2020-01-13 00:43:00
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z geometria analityczna z poziomu podstawowego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z geometrii analitycznej z poziomu podstawowego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takie jak: odcinek, symetralna, równanie prostej, współrzędne punktu, układ współrzędnych, wzór na środek odcinka, trójkąt w układzie współrzędnych, wzór na długość odcinka, prosta, punkt.

Treści zadań:

Zadanie 1: Oblicz symetralną odcinka AB o końcach A(-1;-3) oraz B(2;3).

Zadanie 2: W układzie współrzędnych punkty A=(4;3) i B=(10;5) są wierzchołkami trójkąta ABC. Wierzchołek C leży na prostej o równaniu y = 2x + 3. Oblicz współrzędne punktu C, dla którego kąt ABC jest prosty.

Zadanie 3: Punkt A(-3;2) jest końcem odcinka AB, a punkt M(4;1) jest środkiem tego odcinka. Ile wynosi dlugość odcinka AB?