Regulamin oraz
polityka prywatności

Regulamin oraz polityka prywatności serwisu
Szkolamaturzystow.pl

§ 1. Informacje ogólne

 1. Korzystając z serwisu szkolamaturzystow.pl, akceptujesz zasady niniejszego regulaminu.
 2. Właścicielem serwisu szkolamaturzystow.pl jest firma Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński z siedzibą w: Olkusz (32-300) ul. Żeromskiego 2/20, NIP: 6372144158, REGON: 362642471 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
 3. Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński jako przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udostępnienia wiedzy w postaci multimedialnych materiałów edukacyjnych, a zamawiający do darmowej rejestracji oraz zapłaty wynagrodzenia, w zależności od rodzaju materiału.
 4. Firma Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Regulamin może ulec zmianie. Data ostatniej aktualizacji jest wyszczególniona pod koniec tego regulaminu.

§ 2. Informacje o rejestracji, płatnościach i dostępnych usługach

 1. Rejestracja w serwisie szkolamaturzytow.pl jest bezpłatna.
 2. Zarejestrowani użytkownicy mogą kupić dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych zawartych w Sklepie. Mogą także zapisać się na kurs maturalny (uprzednio akceptując regulamin danego kursu i podając szczegółowe dane). Regulamin danego kursu znajdziesz przy zapisie na kurs.
 3. Firma Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński udostępnia możliwość sprzedaży książek oraz e-booków firmie Szkoła Maturzystów Anna Jarosińska, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą na ul. Stefana Żeromskiego 2/20, 32-300 Olkusz, Polska. NIP 6372211133, REGON 386776141. Książki oraz e-booki są sprzedawane pod adresem szkolamaturzystow.pl/ksiazki. Klient kupujący książki automatycznie udziela sprzedającemu - czyli firmie Szkoła Maturzystów Anna Jarosińska - pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów (książek), na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.
 4. Płatności w serwisie szkolamaturzystow.pl można wykonać za pomocą BLIKa, e-przelewów oraz kart płatniczych. Płatności w serwisie szkolamaturzystow.pl obsługuje imoje.pl.
 5. Na życzenie użytkownika firma Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński może wystawić fakturę imienną za wykupione usługi (np. kursy lub filmy) i wysłać ją drogą elektroniczną.
 6. Firma Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński nie gwarantuje użytkownikom nieprzerwanego dostępu do materiałów. Przerwy w takim dostępie mogą nastąpić na przykład na skutek zdarzeń niezależnych, awarii technicznych itp.
 7. Użytkownik, który opłacił dane zamówienie w Sklepie i uzyskał dostęp do materiałów, ma 14 dni na złożenie oświadczenia o rezygnacji z zakupu. Reklamacje proszę składać przez kontakt dostępny na stronie internetowej lub na maila [email protected] Reklamacje będą rozpatrzone do 7 dni roboczych. Składający reklamacje uzyska odpowiedź na wskazany adres mailowy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji oraz odstąpienia od umowy środki będą zwrócone klientowi do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Środki zostaną zwrócone na wskazany numer konta.
 8. Z jednego zarejestrowanego konta może korzystać tylko jeden użytkownik. Niedozwolone jest wykorzystywanie konta w celu edukacji innych osób. Niedozwolone jest udostępnianie konta innym osobom. Użytkownik zobowiązany jest do pilnowania swoich danych dostępu (adresu email i hasła) i nie udostępniana ich innym osobom. Jakiekolwiek udostępnienie tych danych, czy “użyczenie” swojego konta na Akademii osobom trzecim stanowi złamanie Regulaminu serwisu.
 9. Płatności w serwisie szkolamaturzystow.pl realizowane są natychmiast – dostęp do zamówionych materiałów edukacyjnych otrzymujesz od razu po wykonaniu i zaksięgowaniu przez bank płatności. Jeśli po wykonanej płatności zamówione usługi nie pojawią się na Twoim koncie w ciągu jednego dnia roboczego, to proszę o kontakt na adres: [email protected]
 10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem imoje.
 11. Filmy (nagrania z zadań) dotyczące kursów maturalnych (dla uczniów zapisanych na kurs) pojawiają się o ustalonych porach (np. na grupie społecznościowej facebook) z poszczególnymi grupami maturalnymi. Każdy film pojawia się raz w tygodniu.
 12. Darmowe nagrania dla użytkowników zapisanych na kurs maturalnych są dostępne do dnia matury.
 13. Wszystkie filmy dostępne są tylko online i nie ma możliwości pobrania ich na dysk twardy swojego komputera.
 14. Użytkowników zapisanych na kurs maturalny obowiązuje także regulamin danego kursu, którego akceptują przy zapisie na kurs.
 15. Filmy zakupione w sklepie są ważne przez rok. Po tym czasie dostęp dla użytkownika jest wygaszany.
 16. Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński zastrzega sobie prawo do drobnych błędów rachunkowych, językowych i pisarskich w zawartości materiałów.
 17. Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, w szczególności materialne, spowodowane używaniem lub niemożnością używania oprogramowania komputerowego związanego z materiałami na serwisie lub z dostępnością użytkownika do internetu, który jest konieczny do korzystania z usług.
 18. Użytkownicy zapisujący się na bezpłatne webinary zostawiają swoje dane osobowe i zgadzają się na ich wykorzystanie w szczególności w celach kontaktowych. Twoje dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w serwisie szkolamaturzystow.pl.
 19. Jakiekolwiek naruszenia powyższego Regulaminu przez Użytkownika spowodują skasowaniem jego konta z serwisu bez zwrotu poniesionych kosztów.
 20. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
  1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
  2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.
 21. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

§ 3. Prawa autorskie

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie materiały udostępniane w serwisie szkolamaturzystow.pl stanowią własność chronioną prawem autorskim, dlatego zabrania się ich kopiowania, przetwarzania oraz udostępniania osobom trzecim, bez pisemnej zgody firmy Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński.

§ 4. Polityka prywatności

 1. Aby zarejestrować się w serwisie szkolamaturzystow.pl należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu a także wymyślić hasło.
 2. Podane przez Ciebie dane nie będą dostępne publicznie. Adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie do przesyłania informacji związanych z działaniem serwisu szkolamaturzystow.pl (np. przy odzyskiwaniu hasła). Numer telefonu będzie służył do kontaktu bezpośredniego (np. w celu ustalenia wszystkich szczegółów w przypadku zapisu na kurs maturalny).
 3. Podczas korzystania z serwisu szkolamaturzytow.pl na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane ciasteczka (cookies). Są one wykorzystywane do utrzymania Twojej sesji oraz do lepszego wyświetlania serwisu szkolamaturzystow.pl oraz reklam Google.
 4. Serwis szkolamaturzystow.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe również w następujących celach:
  a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  a) ING Bank Śląski S.A.
  b) Twisto Polska sp. z o.o.
 6. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w serwisie szkolamaturzystow.pl jest firma Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński z siedzibą na ul. Żeromskiego 2/20, 32-300 Olkusz, NIP: 6372144158, REGON: 362642471. Jeśli chcesz zapytać o cokolwiek związanego z przetwarzaniem danych, proszę o kontakt na adres e-mail: [email protected]

2. Jakie masz prawa w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantuję spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. W szczególności:

 • Masz prawo do zmiany podanych podczas rejestracji danych.
 • Masz prawo do przenoszenia Twoich danych.
 • Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Masz prawo do usunięcia wszystkich Twoich danych z serwisu szkolamaturzystow.pl.
 • Masz prawo zażądać ode mnie dostępu do wszystkich Twoich danych osobowych.
 • Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

3. Komu udostępniam Twoje dane osobowe?

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem tj. Obsługa IT, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Administratorem. Mogę także przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Twoje prawo dostępu do danych osobowych może być realizowane poprzez kontakt na stronie szkolamaturzystow.pl. Udzielenie dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą zostanie jej udzielone po pozytywnym zweryfikowaniu jej tożsamości, z uwagi na bezpieczeństwo jej danych osobowych.

4. Czy możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński?

Tak - w dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych i usunąć wszystkie swoje dane osobowe z serwisu szkolamaturzystow.pl. Aby to zrobić należy poprosić mnie o skasowanie swojego konta (np. poprzez kontakt na stronie internetowej lub mailowo na adres [email protected]).

5. Jakie Twoje dane osobowe przetwarza Firma Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński?

Jeżeli zarejestrujesz się w serwisie szkolamaturzystow.pl, to będę zbierał i przechowywał następujące dane osobowe:

 • Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, login oraz hasło podane przez Ciebie podczas rejestracji.
 • Informacje o dokonanych przez Ciebie płatnościach, tzn.: data i godzina zaksięgowania płatności oraz kwota płatności.
 • Informację o dacie rejestracji Twojego konta.
 • Informacje o ustawieniach Twojego konta.
 • Korespondencję e-mail z kontem: [email protected] Wszystkie dane podane przez Ciebie w ten sposób będą przechowywane tylko i wyłącznie na wymienionym koncie pocztowym.
 • Jeżeli poprosisz Firmę Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński o wystawienie faktury, to wówczas podane przez Ciebie dane będę przechowywał w dokumentacji księgowej.
 • Dane podane przez Ciebie podczas wykonywania płatności (np. Twoje imię i nazwisko, numer konta bankowego, adres zamieszkania) są przetwarzane przez firmę imoje, która obsługuje płatności w serwisie szkolamaturzystow.pl.
 • Podczas korzystania z serwisu szkolamaturzstow.pl na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane ciasteczka (cookies). Są one wykorzystywane do utrzymania Twojej sesji, poprawnego wyświetlania serwisu szkolamaturzstow.pl, obsługi statystyk Google Analitics oraz obsługi reklam.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, to dodatkowo w ciasteczkach cookies mogą zostać zapisane informacje odnośnie ustawień Twojego konta oraz Twój login.

6. Jakie dane są zapisywane w ciasteczkach i w jakim celu?

Serwis szkolamaturzystow.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane pliki typu cookies umożliwiają:

 • dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników
 • tworzenie statystyk oglądalności serwisu
 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z serwisu szkolamaturzystow.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeśli nie zgadzasz się z zapisywaniem tych danych prosimy o zmianę ustawień przeglądarki bądź opuszczenie witryny. W celu usprawnienia działania serwisu, na dysku twardym komputera użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. ciasteczka (cookies). Przykładowe ciasteczka służące do określenia statystyk Google Analitics, to: __utma, __utmc, __utmz. Użytkownik może zdecydować o zapisywaniu bądź nie ciasteczek w ustawieniach przeglądarki.
 • w przeglądarce Firefox: Opcje > Prywatność
 • w przeglądarce Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści
 • w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) > Zaawansowane
 • w przeglądarce Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka
W każdej przeglądarce ustawienia ciasteczek ustawia się osobno. Nigdy nie będę sprzedawał ani w jakikolwiek sposób udostępniał danych zebranych w ciasteczkach podmiotom trzecim. W ciasteczkach nie są przechowywane dane osobowe wrażliwe.

7. W jaki sposób Firma Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński przetwarza Twoje dane osobowe?

Przetwarzam Twoje dane osobowe w następujące sposoby:

 • Zbieram dane podane przez Ciebie podczas rejestracji.
 • Zbieram dane dotyczące Twojej aktywności na koncie, np. Twoja data rejestracji lub historia wykonanych transakcji.
 • Przechowuję w zabezpieczonej bazie danych zebrane dane.
 • Wyszukuję w bazie danych informacje dotyczące Twojego konta oraz historii wykonanych transakcji, żeby lepiej obsługiwać Twoje konto oraz móc udzielić Ci pomocy jeśli o nią poprosisz (np. podczas jakichkolwiek kłopotów z Twoim kontem).

W jakim celu Firma Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński przechowuje Twoje dane osobowe?

Firma Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński przechowuje Twoje dane osobowe w celach:

 • umożliwienia Ci logowania w serwisie szkolamaturzystow.pl,
 • umożliwienia Ci wykonywania płatności w serwisie szkolamaturzystow.pl– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • umożliwienia Ci ustawienia własnych preferencji wyświetlania strony.
 • udzielenia Ci pomocy w razie zapomnienia hasła lub wystąpienia innych problemów z działaniem serwisu szkolamaturzystow.pl.
 • marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Czy musisz podać mi swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych poskutkuje niemożnością założenia konta w serwisie szkolamaturzytow.pl. Wymagam podania przez Ciebie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, aby umożliwić Ci zarejestrowanie konta, logowanie się do serwisu. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę za wykupiony pakiet, to musisz przesłać mi dane do faktury na adres email [email protected] Dane podane przez Ciebie w ten sposób zostaną wykorzystane w moich dokumentach księgowych dla celów podatkowych.

10. Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przechowywane w serwisie szkolamaturzystow.pl przez okres realizacji umowy, a po jej wykonaniu będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych tj 6 lat. Jeżeli wcześniej poprosisz mnie o skasowanie swojego konta (np. poprzez kontakt na stronie internetowej lub mailowo na [email protected]), to wszystkie dane zostaną natychmiast usunięte.
Data ostatniej aktualizacji: 01.01.2021 r.