Regulamin serwisu
Szkolamaturzystow.pl

§ 1. Informacje ogólne

 1. Korzystając z serwisu szkolamaturzystow.pl, akceptujesz zasady niniejszego regulaminu.
 2. Właścicielem serwisu szkolamaturzystow.pl jest firma Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński z siedzibą w: Olkusz (32-300) ul. Żeromskiego 2/20, NIP: 6372144158, REGON: 362642471 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
 3. Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński jako przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udostępnienia wiedzy w postaci multimedialnych materiałów edukacyjnych, a zamawiający do darmowej rejestracji oraz zapłaty wynagrodzenia, w zależności od rodzaju materiału.
 4. Firma Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Regulamin może ulec zmianie. Data ostatniej aktualizacji jest wyszczególniona pod koniec tego regulaminu.

§ 2. Informacje o rejestracji, płatnościach i dostępnych usługach

 1. Rejestracja w serwisie szkolamaturzytow.pl jest bezpłatna.
 2. Zarejestrowani użytkownicy mogą kupić dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych zawartych w Sklepie. Mogą także zapisać się na kurs maturalny (uprzednio akceptując regulamin danego kursu i podając szczegółowe dane). Regulamin danego kursu znajdziesz przy zapisie na kurs.
 3. Firma Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński udostępnia możliwość sprzedaży książek oraz e-booków firmie Szkoła Maturzystów Książki sp. z o.o., wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą na ul. Stefana Żeromskiego 2/20, 32-300 Olkusz, Polska. NIP 6372216745, REGON 521577360. Książki oraz e-booki są sprzedawane pod adresem szkolamaturzystow.pl/ksiazki. Klient kupujący książki automatycznie udziela sprzedającemu - czyli firmie Szkoła Maturzystów Książki sp. z o.o. - pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów (książek), na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.
 4. Płatności w serwisie szkolamaturzystow.pl można wykonać za pomocą BLIKa, e-przelewów oraz kart płatniczych. Płatności w serwisie szkolamaturzystow.pl obsługuje imoje.pl.
 5. Na życzenie użytkownika firma Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński może wystawić fakturę imienną za wykupione usługi (np. kursy lub filmy) i wysłać ją drogą elektroniczną.
 6. Firma Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński nie gwarantuje użytkownikom nieprzerwanego dostępu do materiałów. Przerwy w takim dostępie mogą nastąpić na przykład na skutek zdarzeń niezależnych, awarii technicznych itp.
 7. Użytkownik, który opłacił dane zamówienie w Sklepie i uzyskał dostęp do materiałów, ma 14 dni na złożenie oświadczenia o rezygnacji z zakupu. Reklamacje proszę składać przez kontakt dostępny na stronie internetowej lub na maila [email protected] Reklamacje będą rozpatrzone do 7 dni roboczych. Składający reklamacje uzyska odpowiedź na wskazany adres mailowy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji oraz odstąpienia od umowy środki będą zwrócone klientowi do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Środki zostaną zwrócone na wskazany numer konta.
 8. Z jednego zarejestrowanego konta może korzystać tylko jeden użytkownik. Niedozwolone jest wykorzystywanie konta w celu edukacji innych osób. Niedozwolone jest udostępnianie konta innym osobom. Użytkownik zobowiązany jest do pilnowania swoich danych dostępu (adresu email i hasła) i nie udostępniana ich innym osobom. Jakiekolwiek udostępnienie tych danych, czy “użyczenie” swojego konta na Akademii osobom trzecim stanowi złamanie Regulaminu serwisu.
 9. Płatności w serwisie szkolamaturzystow.pl realizowane są natychmiast – dostęp do zamówionych materiałów edukacyjnych otrzymujesz od razu po wykonaniu i zaksięgowaniu przez bank płatności. Jeśli po wykonanej płatności zamówione usługi nie pojawią się na Twoim koncie w ciągu jednego dnia roboczego, to proszę o kontakt na adres: [email protected]
 10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem imoje.
 11. Filmy (nagrania z zadań) dotyczące kursów maturalnych (dla uczniów zapisanych na kurs) pojawiają się o ustalonych porach (np. na grupie społecznościowej facebook) z poszczególnymi grupami maturalnymi. Każdy film pojawia się raz w tygodniu.
 12. Darmowe nagrania dla użytkowników zapisanych na kurs maturalnych są dostępne do dnia matury.
 13. Wszystkie filmy dostępne są tylko online i nie ma możliwości pobrania ich na dysk twardy swojego komputera.
 14. Użytkowników zapisanych na kurs maturalny obowiązuje także regulamin danego kursu, którego akceptują przy zapisie na kurs.
 15. Filmy zakupione w sklepie są ważne przez rok. Po tym czasie dostęp dla użytkownika jest wygaszany.
 16. Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński zastrzega sobie prawo do drobnych błędów rachunkowych, językowych i pisarskich w zawartości materiałów.
 17. Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, w szczególności materialne, spowodowane używaniem lub niemożnością używania oprogramowania komputerowego związanego z materiałami na serwisie lub z dostępnością użytkownika do internetu, który jest konieczny do korzystania z usług.
 18. Użytkownicy zapisujący się na bezpłatne webinary zostawiają swoje dane osobowe i zgadzają się na ich wykorzystanie w szczególności w celach kontaktowych. Twoje dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w serwisie szkolamaturzystow.pl.
 19. Jakiekolwiek naruszenia powyższego Regulaminu przez Użytkownika spowodują skasowaniem jego konta z serwisu bez zwrotu poniesionych kosztów.
 20. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
  1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
  2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.
 21. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

§ 3. Prawa autorskie

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie materiały udostępniane w serwisie szkolamaturzystow.pl stanowią własność chronioną prawem autorskim, dlatego zabrania się ich kopiowania, przetwarzania oraz udostępniania osobom trzecim, bez pisemnej zgody firmy Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński.Data ostatniej aktualizacji: 01.01.2021 r.