Polityka prywatności serwisu Szkoła Maturzysów

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1. DEFINICJE
 
  1. Administrator – Administratorem Serwisu i danych osobowych jest Łukasz Jarosiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Maturzystów Łukasz Jarosiński, adres ul. Żeromskiego 2/20, 32-300 Olkusz , NIP: 6372144158, REGON: 362642471, adres e-mail: [email protected];
 
  1. Korepetytor – osoba pomagająca w bieżącym utrzymaniu Serwisu, prezentowaniu materiałów edukacyjnych i obsługująca funkcjonalności Serwisu, przetwarzająca powierzone dane osobowe zgodnie z zawartą z Administratorem umową powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie danych Użytkowników, którzy dokonali zakupu produktu lub usługi udostępnianej w Serwisie;
 
  1. Użytkownik – osoba korzystającą z funkcjonalności i treści Serwisu, w tym za pomocą nieodpłatnej rejestracji w Serwisie, na rzecz której mogą być świadczone usługi za wyrażoną przez niego uprzednią zgodą, która ukończyła 16 lat lub posiada zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu;  
 
  1. Serwis – oznacza stronę lub podstrony internetowe, pod którymi Właściciel a także Korepetytorzy udostępniają możliwość skorzystania z usług edukacyjnych
   i dydaktycznych w postaci multimedialnych materiałów edukacyjnych za wynagrodzeniem, działający w domenie Szkolamaturzystow.pl
 
  1. Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej Serwisu, umożliwiające dostęp do zakupionych produktów zgodnie z Regulaminem Sklepu, który Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować podczas rejestracji Konta.
 
  1. Formularz lub Formularze – miejsca w Serwisie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu zamówienia kursu, w celu nabycia książki, czy w celu kontaktu z Użytkownikiem;
 
  1. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 
  1. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 
  1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 
  1. Webinar - spotkanie online, w którym prowadzący łączy się z uczestnikami webinaru poprzez transmisję wideo w czasie rzeczywistym z pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej, wybranej przez Administratora.
 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików cookies, a także innych technologii pojawiających się w Serwisie
 
 1. Administrator jest uprawniony podjąć rozsądne starania by zweryfikować czy Użytkownik spełnia wymóg dotyczący wieku, o którym mowa powyżej, albo czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad Użytkownikiem mającym mniej niż 16 lat, wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
 
 1. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 
 1.  DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA 
 
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator, chyba że w treści niniejszej polityki wskazano wyraźnie inaczej (może to też być Korepetytor w odniesieniu do niektórych danych osobowych podawanych przez Użytkownika, o czym Użytkownik jest informowany  przy zawieraniu umowy dotyczącej danego produktu lub usługi.,
 2. Administrator i Korepetytorzy mogą wspólnie administrować danymi osobowymi Użytkownika w zakresie wspólnego zarządzania danymi Użytkowników, którzy nabyli dany produkt lub usługę, którego Administrator lub Korepetytor jest autorem;  
 3. W pozostałym zakresie wskazanym w niniejszej polityce prywatności dane przetwarzane są tylko przez Administratora.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych w Serwisie Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi lub nabycia danego produktu i tym samym osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań w zakresie procesu kształcenia.
 5. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o wskazane podstawy prawne:
 1. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
 
 1. zorganizowania Webinaru – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO (osobne wyrażenie zgody oraz niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie)
 
 1. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 
 1. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 
 1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 
 1. kontaktu telefonicznego i e-mailowego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 
 1. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 
 1. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu z Serwisu, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Pixel Facebooka itd. — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 
 1. wykorzystywania cookies w Serwisie i jej podstronach, w tym cookies własne w celu korzystania z  mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 
 1. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 
 1. w celu dopasowania treści wyświetlanych w Serwisie do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
 
 1.  w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich, w tym do odzyskiwania porzuconych koszyków w Sklepie internetowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na marketingu produktów własnych),
 
 1. w celu tworzenia własnych baz danych klientów i potencjalnych klientów- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 
 1. w celu obsługi  kont Serwisu na portalach i w mediach społecznościowych i wchodzenia w interakcje z użytkownikami oraz odbiorcami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda);
 
 1. w celu kierowania reklamy w mediach społecznościowych i na stronach internetowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) polegający na promocji i reklamie usług Administratora poprzez remarketing kierowany do osób zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę internetową),
 
 1. w celu przechowywania komentarzy na forum Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 
 1. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 
 1. udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i rabatach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 
 1. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). 
 
 1. Podczas wizyty w Serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.  
 
 1. Dane mogą też być zbierane na potrzeby wypełnienia formularzy znajdujących się w Serwisie.
 
 1. Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:  
 1. prawo dostępu do treści jego danych,  
 2. prawo do przenoszenia danych,  
 3. prawo poprawiania danych,  
 4. prawo sprostowania danych,  
 5. prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania, 
 6. prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,  
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,  
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych,  
 9. prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 
 1. Uprawnienia wskazane w ustępie poprzednim nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika Administrator odsyła do treści RODO.   
 
 1. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, wskazując zakres swoich żądań.  
 
 1. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z bazy danych Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie zgody). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 
 1. W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. 
 
 1. Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.
 
 1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:
 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.
 
     17. Z uwagi na korzystanie z usług np. Google czy Facebook, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.  
 
 1. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. 
 
 1. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz: 
 
  1. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,
 
  1. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym, 
 
  1. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów, 
 
  1. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego, 
 
  1. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi, 
 
  1. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Serwisem Administratora, 
 
 1. Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi. 
 
 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych lub innych platform. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron. 
 
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.
 
 1. DZIAŁALNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
 
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika na stronach i grupach Serwisu w portalach społecznościowych takich jak Facebook i Instagram (dalej jako „Portale”) jest Administrator, lub upoważniony Korepetytor.
 
 1. Dane osobowe Użytkownika podawane na Portalach będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania stronami i grupami Serwisu, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, zakładania dedykowanych grup, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności na danym Portalu.
 
 1. Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes Administratora lub Korepetytora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i obserwującymi na danym Portalu. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie danej strony czy grupy Serwisu na danym Portalu.
 
 1. Zasady panujące na stronach i grupach Serwisu w Portalach są ustalane przez Administratora lub Korepetytora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka. 
 
 1. W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować daną stronę i wyjść z danej grupy w Portalu. Nie będzie jednak wówczas mieć wglądu w żadne treści związane ze stroną lub grupą. 
 
 1. Administrator lub Korepetytor widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez dany portal społecznościowy i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 
 
 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia lub istnienia strony lub grupy na podstawie zgody wyrażonej poprzez obserwowanie lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami, a także przez okres obecności w danej grupie. 
 
 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak właściciele Portali, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym stronę lub grupę Administratora, serwisowi IT, czy też Korepetytorom, jeśli dojdzie do kontaktu poza Portalami. 
 
 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 
 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.  Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.
 
 1. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych. 
 
 1. Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.
 
 1. Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. podmioty pośredniczące w płatnościach elektronicznych, podmioty oferujące usługi księgowe, podmioty umożliwiające wysyłkę produktów) ze swojej strony będą miały obowiązek stosowania odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO. 
 
 1. Dane Użytkowników poszczególnych kursów mogą by przekazywane odbiorcom, z którym współpracuje Administrator lub Korepetytor. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom: 
 
 1. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, KRS 0000005459, REGON 271514909, NIP 6340135475,  
 
 1. Twisto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Ul. Puławska 2 02-566 Warszawa, NIP 9512442875, KRS 0000689624, REGON 367977970,
 
 1. innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywriterskiej, prawnikom, itd.
 
 1. urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawnopodatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.
 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.  Jednakże, w ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika, mogą być one profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania w Serwisie.  Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika. 
 
 1. FORMULARZE I PRZEKAZYWANIE DANYCH
 
 1. Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Serwisu:
 
  1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem. Po zakończeniu kontaktu z Użytkownikiem, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.
 
  1. Formularz Serwisu umożliwiający pozostawienie komentarzy na forum – wszelkie dane w formularzu komentarzy Użytkownik podaje dobrowolnie, jeżeli chce taki komentarz pozostawić. Umieszczając komentarz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych. Są to: imię, nazwisko, e-mail, nazwa strony internetowej Użytkownika, numer IP. Niektóre dane oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wpisane.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron umieszczone bez jego zgody.
 
  1. Formularz rejestracyjny założenia konta Użytkownika w Serwisie – Użytkownik ma możliwość założenia konta i w tym celu powinien dokonać odpowiedniej rejestracji i podania danych: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a następnie hasła. Założenie, utrzymywanie i usuwanie konta odbywa się na zasadach podanych w Regulaminie Serwisu; obowiązkowe są dane oznaczone jako takie i bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta użytkownika. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne;
 
  1. Formularz rejestracyjny udziału w Webinarze - Użytkownik ma możliwość udziału w organizowanym Webinarze na zewnętrznej platformie internetowej (np. Clickmeeting lub WebinarJam) i w tym celu powinien dokonać odpowiedniej rejestracji i podania danych: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu; Podanie danych jest niezbędne do udziału w Webinarze a Administrator zastrzega sobie korzystanie z podanych danych celem informowania o swoich produktach i usługach, aktualnych promocjach itd.  
 
 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
 
 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, czy Facebook powinien zapoznać się z polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach internetowych.
 
 1. PLIKI COOKIES
 
  1. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
  1. Podczas pierwszego wejścia w Serwis Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody.  Jeżeli Użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić – musi opuścić Serwis. Zawsze też, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w swojej przeglądarce Użytkownik znajdzie niezbędne informacje.
 
  1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 
 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 
 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 
 1. dostosowywania wyświetlania reklam do preferencji Użytkownika.
 
 1. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 
 1. W ramach Serwisu mogą być są następujące, dodatkowe rodzaje plików cookies:
 
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (w tym remarketingu).
 
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 
 1. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i mogą być również wykorzystywane przez współpracujące z Serwisem podmioty zewnętrzne.
 
 1. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu.
 
 1. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
 1. Poniżej można znaleźć odsyłacze do artykułów wyjaśniających, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w różnych przeglądarkach:
 
   1. Google Chrome – kliknij tutaj;
   2. Mozilla Firefox – kliknij tutaj;
   3. Microsoft Internet Explorer – kliknij tutaj;
   4. Opera – kliknij tutaj;
   5. Apple Safari – kliknij tutaj;
   6. w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych – zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.
 
 1. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 
 1. LOGI SERWERA
 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Logi serwera służą do administrowania Serwisem, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.
 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Serwisu poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora albo współpraca z kolejnymi Korepetytorami. 
 
  1. Aktualna polityka prywatności jest dostępna pod adresem https://szkolamaturzystow.pl/polityka-prywatnosci. Użytkownik przy każdorazowym korzystaniu z Serwisu ma obowiązek zapoznania się z jej aktualną wersją.
 
  1. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności należy kontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected];

Data ostatniej aktualizacji: 11.01.2023 r.