Funkcja liniowa

Łukasz Jarosiński, 2020-01-21 10:17:27
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z funkcji liniowej z poziomu podstawowego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z funkcji liniowej z poziomu podstawowego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takie jak: układ współrzędnych, prosta, oś rzędnych i odciętych, układ równań, współczynnik funkcji liniowej, postać kierunkowa, metody rozwiązywania układu równań, parametr w funkcji liniowej, monotoniczność, miejsce zerowe, równoległość prostych, prosta prostopadła przechodząca przez punkt. 

Treści zadań:

Zadanie 1: Na rysunku jest przedstawiona graficzna ilustracja układu dwóch równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi x i y. Podaj ten układ równań.

Zadanie 2: Dla jakiej wartosci parametru "m" funkcja: f(x) = (m2 - 4)x - 5

a) jest rosnąca/stała/malejąca

b) ma miejsce zerowe równe 1?

c) jest równoległa do prostej y = -3x + m.

Zadanie 3: Prosta o równaniu y = ax + b jest prostopadła do prostej o równaniu y = -4x + 1 i przechodzi przez punkt P (1/2; 0). Ile wynosi a oraz b?