Geometria płaska

Łukasz Jarosiński, 2020-02-12 22:44:06
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z geometrii płaskiej z poziomu rozszerzonego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z geometrii płaskiej z poziomu rozszerzonego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takich jak: czworokąty, funkcje trygonometryczne, twierdzenie Pitagorasa, własności trójkątów, trójkąt prostokątny, kąty, okrąg, kąty w okręgu, trójkąt wpisany w okrąg, trójkąt opisany na okręgu, podobieństwo trójkątów, przystawanie trójkątów, twierdzenie sinusów, twierdzenie cosinusów, czworokąty wpisane i opisane na okręgu

Zadanie 1: Na boku AB trójkąta równobocznego ABC wybrano punkt D taki, że |AD| : |DB| = 2:3. Oblicz tangens kąta ACD.

Zadanie 2: Dany jest trapez równoramienny ABCD opisany na okręgu o środku S i promieniu   Dolna podstawa trapezu jest o 6 dłuższa od górnej podstawy. Oblicz obwód trapezu ABCD.

Zadanie 3: Dany jest prostokąt ABCD, w którym |AB| = a, |BC| = b i a>b. Odcinek AE jest wysokością trójkąta DAB opuszczoną na jego bok BD. Wyraź pole trójkąta AED za pomocą a i b.