Geometria płaska

Łukasz Jarosiński, 2020-02-12 22:45:10
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z geometrii płaskiej z poziomu podstawowego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z geometrii płaskiej z poziomu podstawowego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takich jak: czworokąty, trójkąty, funkcje trygonometryczne, twierdzenie Pitagorasa, własności trójkątów, trójkąt prostokątny, kąty, okrąg, kąty w okręgu, trójkąt wpisany w okrąg, trójkąt opisany na okręgu, podobieństwo trójkątów, przystawanie trójkątów.

Zadanie 1: W trapezie prostokątnym ABCD dłuższa podstawa AB ma długość 8. Przekątna AC tego trapezu ma długość 4 i tworzy z krótszą podstawą trapezu kąt o mierze 30 . Oblicz długość przekątnej BD tego trapezu.

Zadanie 2: Na okręgu o środku w punkcie O leży punkt C. Odcinek AB jest średnicą tego okręgu. Zaznaczony na rysunku kąt środkowy α ma miarę:

A.    116°                             B. 114°                         C. 112°                         D. 110°

Zadanie 3: Dany jest trójkąt prostokątny ABC. Na przyprostokątnych AC i AB tego trójkąta obrano odpowiednio punkty D i G. Na przeciwprostokątnej BC wyznaczono punkty E i F takie, że |∢DEC|=| ∢BGF|=90°. Wykaż, że trójkąt CDE jest podobny do trójkąta FBG.