Stereometria

Łukasz Jarosiński, 2020-04-16 11:34:06
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z geometrii przestrzennej z poziomu rozszerzonego


Film zawiera 3 najważniejsze zadania z geometrii przestrzennej z poziomu rozszerzonego. Nagranie dotyczy zagadnień matematycznych takich jak: stereometrii, graniastosłupy, ostrosłupy, walec, stożek, kula, pole całkowite, pole boczne, objętość, przekrój osiowy, kąty, funkcje trygonometryczne, siatki figur,

Zadanie 1: Oblicz objętość ostrosłupa trójkątnego ABC, którego siatkę pokazano na rysunku.

Zadanie 2: W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym ABCDS o podstawie ABCD wysokość jest równa 5, a kąt między sąsiednimi ścianami bocznymi ostrosłupa ma miarę 120°. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zadanie 3: Objętość stożka ściętego można obliczyć ze wzoru: , gdzie r i R są promieniami podstaw (r<R), a H jest wysokością bryły. Dany jest stożek ścięty, którego wysokość jest równa 10, objętość 840π, a r = 6. Oblicz cosinus kąta nachylenia przekątnej przekroju osiowego tej bryły do jednej z jej podstaw.