Prąd elektryczny

Łukasz Jarosiński, 2020-05-18 12:06:09
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z prądu elektrycznego z fizyki


Zadanie 1: Oblicz opór zastępczy jednakowych oporów R pokazanych na rysunkach a) oraz b).

Zadanie 2: Zapisz równania przedstawiające I oraz II równanie Kirchoffa z którego będzie można wyliczyć wartości natężeń prądu w obwodzie.

Zadanie 3: Do źródła zasilania prądu stałego o sile elektromotorycznej E = 200 V i oporze wewnętrznym r = 2Ω podłączono dwa oporniki i kondensator, tak jak na schemacie. Wartości oporników wynoszą odpowiednio R1 = 10Ω, R2 = 18Ω, a pojemność kondensatora jest równa C = 0,5.

a)     *  Zaznacz kierunki prądów płynących w każdej gałęzi obwodu po naładowaniu kondensatora.

b)      * Oblicz wartość natężenia prądu płynącego przez opornik R2

c)       * Oblicz spadek napięcia na opornikach R1 i R2 oraz różnicę potencjału na kondensatorze, jeżeli znana jest wartość natężenia prądu płynącego przez baterię I = 10A.