Elektrostatyka

Łukasz Jarosiński, 2020-06-22 12:25:27
Film zawiera 3 najważniejsze zadania z elektrostatyki z fizyki


Zadanie 1: Jaka powinna być wartość prędkości cząstki o ładunku q i masie m wstrzelonej pomiędzy okładki kondensatora, aby po wyjściu z kondensatora jej tor był równoległy do okładek? Pomiędzy okładkami jest napięcie U. Pozostałe dane przyjmij z rysunku.

Zadanie 2: Dwa ładunki Q oraz -4Q leżą w odległości x od siebie. Znajdź punkt leżący na prostej łączącej te ładunki, w którym natężenie pola wynosi 0.

Zadanie 3: Dwie jednakowe, równoległe do siebie okładki kondensatora płaskiego były jednorodnie naładowane różnoimiennymi ładunkami o takich samych wartościach. Kondensator ten nie był podłączony do źródła napięcia. Przyjmujemy, że pole elektrostatyczne między okładkami kondensatora było jednorodne, a po za tym obszarem – równe 0. Pomiędzy okładki wsunięto nienaładowaną elektrycznie, wykonaną z przewodnika płytkę. Płytka miała grubość x, przy czym 0 < x < d, gdzie d – odległość między okładkami kondensatora. Pozostałe wymiary płytki były takie same jak wymiary okładek kondensatora. Pole powierzchni okładek wynosiło S. Płytka nie stykała się z żadną z okładek kondensatora. Opisaną sytuację przedstawiono na rysunku. Przestrzeń między okładkami kondensatora była wypełniona powietrzem, którego względną przenikalność elektryczną można przyjąć za równą 1 i traktować ten kondensator tak samo, jak by między jego okładkami znajdowała się próżnia.

Ocen poprawność poniższych zdań. Wpisz znak X w odpowiedniej kolumnie tabeli.

Po wsunięciu płytki między okładki kondensatora

 

PRAWDA

FAŁSZ

1.

Natężenie pola elektrostatycznego w całej przestrzeni między okładkami kondensatora było równe zeru.

 

 

2.

Natężenie pola elektrostatycznego wewnątrz płytki wynosiło zero.

 

 

3.

Wartość napięcia między okładkami zmniejszyła się.